כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' משרד עורכי דין
מזכירות: 072-2555200
Katz Law Office
Katz Law Office
מזכירות: 072-2555200
כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' משרד עורכי דין
מזכירות: 072-2555200
קו הייעוץ
מתן מענה מיידי בכל שעות פעילות המשרד
054-8040777
כץ ושות' - ייצוג נאשמים בפני ערכאות משפטיות שונות בצבא
סיוע לחייל העומד לדין המשמעתי בצבא
הדין המשמעתי, הוא מצב בו חייל נשפט מול קצין שיפוט.
טיפול בכלל סוגי עבירות האלימות
עבירות אלימות בצבא נחשבות כעבירות חמורות ולכן חשיבות רבה לסיוע של עורך דין מיומן הבקיא בדין הצבאי
קרא עוד
כץ ושות' משרד עורכי דין
כץ ושות' היינו משרד בוטיק מייחד את פעילותו למספר תחומי דגל, בתחום המשפט הצבאי והמשפט הפלילי. לקוחותינו לרוב פוגשים לראשונה במערכת המשפט הפלילית ואנו איתם בכל שלבי התהליך.
קרא עוד
חופשות לחיילים המשרתים בשירות חובה
חזור לפקודות חשובות
חופשות לחיילים המשרתים בשירות חובה

פקודת מטכ"ל 35.0402 חופשות לחיילים המשרתים בשירות חובה

הגדרות

תוקף סעיפים 1 עד 60 מיום ה- 18 בדצמבר 2007
1.            בפקודה זו:
א.         "חייל" - חייל בשירות חובה, למעט אם צוין במפורש אחרת.
ב.         "שירות תקין" - כהגדרתו בפ"מ 31.0604 וכן תקופה שבה מצוי החייל בדחיית שירות לתקופה של 30 ימים, לכל היותר.
ג.          "יום פעילות" - כמפורט בפ"מ 33.0201.
ד.          "רגילה" - חופשה שנתית של חמישה ימים רצופים, לפחות (לא כולל ימי שישי, שבת וחג).
ה.         "מפקד" - מפקד החייל שהוא קצין או חוגר בדרגת רס"ל, לפחות.
ו.           "מפקד יחידה" - מפקד יחידה בתקן סא"ל, לפחות, וכן מפקדי יחידות חטיבתיות ועצמאיות בתקן רס"ן.
ז.           "קרוב מדרגה ראשונה" - אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בן זוג, בת זוג, ילד או אדם אחר שהחייל הוכר כאפוטרופוס שלו.
ח.         "פעילות במשמרות" - כמפורט בהק"א 33-02-06 "שעות פעילות ועבודה במשמרות – חיילים בשירות חובה".
ט.         "שעות פעילות" – כמפורט בפ"מ 33.0201.
י.           "הדממה" - חופשה יחידתית מתוכננת שקובע מפקד היחידה.
יא.      "ערבי חג" – ערבי החגים שלפי פקודות הצבא, שעות הפעילות בהם הן עד השעה 13:00.
יב.        "בית משפט" - לרבות בית דין וכל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על-פי דין.
יג.         "חופשה צבורה" - ימי חופשה שנצברו, כאמור בסעיף 18 להלן.
יד.       "חופשת שחרור" - חופשה שנתית, רגילה וצבורה, וכן ימי חופשה נוספים שלהם זכאי חייל לפי פרק ז להלן, בשלושת החודשים האחרונים לשירותו הסדיר.
פרק ב - חופשה שנתית

מטרה

2.  חייל זכאי לחופשה שנתית (להלן גם בפרק זה: "חופשה"), כמפורט בפרק זה, כדי לאפשר לו הפסקה מתפקידי השגרה לצורך מנוחה.

משך החופשה

3.  הזכות לחופשה נגזרת מרמת הפעילות של היחידה שבה מוצב החייל בעת יציאתו לחופשה, כמפורט להלן:
א.  חייל המשרת ביחידה בעלת רמת פעילות א ומעלה יהיה זכאי ל- 20 ימי חופשה בשנה.
ב.  חייל המשרת ביחידה בעלת רמת פעילות ב ומטה יהיה זכאי ל- 15 ימי חופשה בשנה.
4.  עבור חלקי שנה, יהיה החייל זכאי לחופשה באופן יחסי, בהתאם למספר ימי השירות התקין, ששירת באותה שנת פעילות ובהתאם לרמת הפעילות, לפי הנוסחה שלהלן:
מספר הימים שבהם שירת   מספר ימי החופשה השנתית      
 שירות תקין באותה שנה   X  שלהם זכאי לפי רמת הפעילות  
 365
 התוצאה תעוגל כלפי מעלה.
5. חישוב הזכות לחופשה, כמפורט בסעיף 4 לעיל, ייעשה על בסיס שנת הפעילות, המתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר של אותה שנה.

6. תכנון החופשה וניצולה

    
א. חייל, כאמור בסעיף 3, סעיף משנה א לעיל, יהיה זכאי לנצל חופשה רגילה בכל ארבעה חודשי שירות תקינים (שלוש חופשות של חמישה ימים כל אחת), אלא אם אישר מפקד בדרגת סא"ל ומעלה (או קצין שהוסמך לכך מטעמו) כי החייל ינצל שתי רגילות ברצף בתוך שמונה חודשים מן המועד שבו הסתיימה חופשתו הקודמת.
ב. בנוסף, חייל, כאמור בסעיף  3 סעיף משנה א לעיל, זכאי לחופשה נוספת (חמישה ימים), המגיעה לו עבור שנת פעילות, במועדים אשר יתואמו עם מפקדו ואשר יתחשבו בצורכי החייל, ובכפוף לאמור בפקודה זו. את מועדי החופשה יקבע מפקד החייל, ויכול להיות שיהיו ברציפות או במפוצל, ובלבד שכל חייל יהיה זכאי לחופשה רגילה אחת, לפחות, בשנת שירות.
ג.  חייל, כאמור בסעיף 3, סעיף משנה ב לעיל, זכאי לחופשה, המגיעה לו עבור שנת פעילות, במועדים אשר יתואמו עם מפקדו ואשר יתחשבו בצורכי החייל, ובכפוף לאמור בפקודה זו. את מועדי החופשה יקבע מפקד החייל, ויכול להיות שיהיו ברציפות או במפוצל, ובלבד שכל חייל יהיה זכאי לחופשה רגילה אחת, לפחות, בשנת שירות.
7. המפקד חייב לוודא שכל החיילים המוצבים ביחידתו יוכלו לנצל את כל מכסת החופשה, שלה הם זכאים.
8. מודגש בזאת, כי המפקד רשאי להורות לחייל, כאמור בסעיף 3, סעיף משנה ב לעיל, לצאת לחופשה בהדממה, ובלבד שלזכות החייל תיוותר עם תום ההדממה יתרת חופשה של חמישה ימים, לפחות.
9. חייל שיצא לחופשה שלה הוא זכאי באותה שנה, והחופשה נמשכת לתוך שנת העבודה שלאחריה - ניתן לחשב את החופשה כולה כאילו נלקחה בשנה שבה התחילה החופשה (במסגרת זכאותו באותה שנה).
10. ככלל, היעדרות משירות ברשות תיחשב כיום חופשה על חשבון מכסתו השנתית של החייל, למעט אם נקבע במפורש אחרת בפקודה זו או בפקודה/הוראה אחרת.
11. מודגש בזאת, כי יציאה לחופשה בהיקף החורג ממכסת הזכאות השנתית אסורה על-פי פקודה זו. אין באמור בפקודה זו כדי להצדיק היעדרות חייל מן השירות שלא ברשות או עבירה אחרת לפי חוק השיפוט הצבאי התשט"ו-1955, או כדי לאשר את היעדרותו מן השירות בדיעבד, ולא יהיה באמור בפקודה זו כדי למנוע את העמדתו של החייל לדין, אם ביצע עבירה כאמור.
12. למרות האמור בסעיף 11 לעיל, תתאפשר חריגה ממכסת הזכאות השנתית לחופשת חייל שיצא לדח"ש (דחיית שירות) לתקופה העולה על 30 ימים. חריגה זו תתאפשר אם ניצל עד מועד יציאתו לדח"ש מספר ימי חופשה העולה על הזכאות השנתית העומדת לרשותו, בהתחשב בחישוב העדכני של ימי החופשה לפי סעיף 4 לעיל. אולם, מספר ימי החופשה שניצל ביתר  יופחתו ממספר ימי החופשה העומדים לרשותו, בשנת הפעילות הבאה.

הפסקת חופשה

13. לא תופסק חופשתו של חייל אלא באישור מפקד בדרגת אל"ם, לפחות, ובשל צרכים מבצעיים המצדיקים זאת. חייל שחופשתו הופסקה, יהיה זכאי, במידת הצורך, עם הצגת האישורים הנדרשים ובאישור הגורם המוסמך, לנצל את יתרת ימי החופשה מייד לאחר שתמה הסיבה להפסקת החופשה.

חלקי ימי פעילות

14. לא ביצע חייל פעילות שמשכה חמש שעות, לפחות, כולל הזמן בו שוהה חייל בדרך הקצרה ביותר מהמחנה למקום מגוריו ובחזרה למחנה, ביום הפעילות, למעט בערבי חג - ייחשב יום זה כחופשה וינוכה ממכסת ימי חופשתו.
 

חופשות בימי שישי, במועדים, בשבתות ובחגים רשמיים

15. היעדרות חייל ברשות מיחידתו במועדי ישראל, בימי שישי, בשבתות ובחגים רשמיים של המדינה לא תיחשב כחופשה על חשבון מכסת ימי חופשתו השנתית. הוראה זאת תחול גם על חייל לא-יהודי ביחס לימי החג של העדה שעימה הוא נמנה, ושלגביה מפורסמת הודעה מטעם הרבנות הצבאית, המציינת את זכאותו להיעדר בתקופת החג.
16.        חייל הבוחר לצום באחד מימי הצום הרשמיים על-פי דתו, ישוחרר מכל פעילות ביחידתו. היעדרות חייל מיחידתו עקב יום צום רשמי על-פי דתו תיחשב כחופשה על חשבון מכסת ימי חופשתו השנתית.

ערבי חג

17.חישוב ימי חופשה בערבי חגים יהיה כמפורט להלן:
א. נעדר חייל מפעילות, או ביצע חייל פעילות שמשכה פחות מחמש שעות בערבי חג, ייחשב יום זה כחצי יום חופשה על חשבון מכסת ימי חופשתו השנתית. חייל שייעדר ברשות מיחידתו בערב יום הכיפורים, לא תחושב לו היעדרות זו כניצול חופשה.
ב. מפקדו של חייל שמקום שירותו מרוחק ממקום מגוריו, יעשה מאמץ לשחררו לביתו יום קודם לערב החג, אם החייל מעוניין בכך. במקרה כזה, ינוכה חצי יום חופשה ממכסת חופשת החייל.
ג. אם צורכי השירות אינם מאפשרים לשחרר את החייל, כאמור בסעיף משנה ב לעיל, ישוחרר בערב החג במועד שיבטיח את הגעתו לביתו שעתיים לפני כניסת החג, לכל המאוחר, בהתחשב באמצעי התחבורה העומדים לרשותו. אז ייחשב יום זה כיום פעילות מלא, גם אם נבצר מהחייל להשלים חמש שעות פעילות במהלכו.

צבירת חופשה

18.         
א. מפקד בדרגת סא"ל ומעלה (או קצין שהוסמך לכך מטעמו) רשאי לאשר בקשת חייל, כאמור בסעיף 3, סעיף משנה א, לצבור עד שבעה ימי חופשה שלהם הוא זכאי בשנה נוכחית, ובלבד שינצלם בשנת הפעילות העוקבת – למען הסר ספק, לא יעמדו לזכות החייל למעלה מ- 27 ימי חופשה בשנה.
ב. מפקד בדרגת סא"ל ומעלה (או קצין שהוסמך לכך מטעמו) רשאי לאשר בקשת חייל, כאמור בסעיף 3, סעיף משנה ב, לצבור עד חמישה ימי חופשה שלהם הוא זכאי בשנה נוכחית, ובלבד שינצלם בשנת הפעילות העוקבת – למען הסר ספק, לא יעמדו לזכות החייל למעלה מ- 20 ימי חופשה בשנה.

זכאות לחופשה שנתית ולצבירתה - חייל הלומד תוך כדי שירות

19. חייל שאושר לו ללמוד תוך כדי שירות ארבע שעות שבועיות, לפחות, על חשבון שעות הפעילות, במשך תשעה חודשים, לפחות - תופחת זכאותו לחופשה שנתית בשלושה ימים. זכאותו לצבירה תופחת בשלושה ימים בהתאמה.
20.        עבור כל שעתיים שבועיות נוספות (מעבר לארבע שעות שבועיות) של לימודים תוך כדי שירות על חשבון שעות הפעילות, שאושרו לחייל, תופחת זכאותו לחופשה שנתית ביום אחד. זכותו לצבור ימי חופשה תופחת ביום אחד עבור כל שעתיים נוספות בהתאמה.
21.חייל כאמור, שאושר לו ללמוד תוך כדי שירות פחות מארבע שעות שבועיות על חשבון שעות הפעילות, או שהאישור ניתן לגבי חלק משנת הלימודים - ייעשה לגביו חישוב יחסי לגבי הפחתת ימי החופשה וצמצום זכותו לצבירתם. במקרה זה יהוו שלושה ימים את השלם שממנו יחושב החלק היחסי.
22. היעדרות חייל ביום בחינה תאושר טרם יום ההיעדרות ותחושב במניין ימי החופשה שהוא זכאי להם, בכפוף להוראות פרק ה לפקודה.

חופשה שנתית לחיילים המשרתים במשמרות

23. חייל המשרת במשמרות, וזכאי להפסקה שאינה עולה על 48 שעות בין משמרת למשמרת - יהיה זכאי לחופשה שנתית, כאמור בפקודה זו. חייל כאמור, הזכאי להפסקה ארוכה מ- 48 שעות בין משמרותיו, אינו זכאי לחופשה שנתית לפי פקודה זו, אך יהיה זכאי אחת לשנה לקבל הפסקה של חופשה רגילה בין משמרותיו.
24. האמור בסעיף 23 לעיל יחול רק בגין חלק השנה שבמהלכו משרת החייל במשמרות. בגין יתרת השנה תחושב זכאותו לחופשה שנתית ולצבירתה באופן יחסי, כאמור בסעיף 4 לעיל.

היעדרות עקב התייצבות בבית משפט

25. היעדרות חייל שזומן להעיד בבית משפט או שזומן כדין להופיע בפני גורם ממשלתי, תיחשב כהיעדרות על חשבון שעות פעילות, ולא על חשבון מכסת ימי החופשה.
26.        היעדרות חייל עקב הופעתו בבית משפט במסגרת הליך שהגיש תיחשב כיום חופשה על חשבון מכסת ימי חופשתו השנתית, אלא אם ביצע באותו יום פעילות שמשכה חמש שעות, לפחות.
פרק ג - חופשת סוף שבוע ארוכה
27. מטרת חופשת סוף שבוע ארוכה היא לאפשר לחייל המזוכה ברמת פעילות ב ומעלה לצאת לחופשה בסוף השבוע, בהתאם להוראות פרק זה.
28. חייל המזוכה ברמת פעילות ב ומעלה זכאי לחופשת סוף שבוע ארוכה אחת מדי חודש, לפחות. מפקד שדרגתו אל"ם, לפחות, יהיה רשאי לדחות את החופשה לתקופה נוספת שלא תעלה על חודש. דחית החופשה תתאפשר מטעמים מבצעיים מיוחדים או כאשר המצב הביטחוני אינו מאפשר יציאה לחופשה.
29. מועד היציאה לחופשת סוף שבוע ארוכה הוא יום ו בשעה 12:00, לכל המאוחר, ובתקופה שבה נוהג שעון חורף  -  שעה 10:00, לכל המאוחר, ובלבד שיתאפשר לחייל להגיע לביתו לפחות שעתיים לפני כניסת השבת. החופשה תסתיים ביום א, בהתאם להנחיית מפקד היחידה, ולכל המוקדם בשעה 12:00.         
מפקד היחידה רשאי לדחות את שעת היציאה ולהקדים את שעת החזרה בשעה אחת, לכל היותר, אם צורכי השירות מחייבים זאת.
פרק ד - חופשה משפחתית
30. מטרת החופשה המשפחתית היא לאפשר לחייל לצאת לחופשה בשל אירוע אישי, כמפורט להלן:
א. חופשת נישואים
1)  חופשת נישואים היא חופשה הניתנת לחייל לרגל נישואיו, לאחר  שהציג אישור רישום לנישואים ממשרד הרבנות שבו נפתח תיק הנישואים או הצהרה, כאמור בפ"מ 31.0109, כי נישואיו העתידיים מוכרים על ידי משרד הפנים;
2) חייל יזוכה בחופשה של עשרה ימים. חופשה זו, החייל רשאי לנצל את ימי החופשה החל מחודש לפני מועד הנישואים המתוכנן ועד עשרה ימים לאחריו. חיילת שתפוטר מהשירות עקב נישואיה על-פי פ"מ 31.0109 תנצל את מלוא חופשת נישואיה, שהיא זכאית לה, עד ליום הנישואים;
3)  חופשת הנישואים ניתנת לפיצול על-פי בקשת החייל ובאישור מפקדו;
4)  היעדרות משירות ביום הנישואים תיחשב כיום חופשה על חשבון מכסת ימי חופשת הנישואים;
5)  חופשת הנישואים תיזקף על חשבון חופשתו השנתית של החייל. אם ניצל החייל את מכסת הימים העומדת לרשותו באותה שנת פעילות, תחושב חופשתו על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית אשר תעמוד לרשותו בשנת הפעילות העוקבת. אם החייל בשנה האחרונה לשירותו, ולא עומדים לרשותו ימי חופשה – תזכף חופשת הנישואים ע"ח חופשה מיוחדת.
ב.  חופשה עקב לידה/אימוץ
1)  לגבי חופשת לידה לחייל או חיילת בשירות חובה – חלות הוראות פ"מ 36.0406.
2) נוסף על האמור בסעיף קטן 1 לעיל:
 א)           חייל שנולד לו ילד זכאי לחופשה עקב לידה של שמונה  ימים. חופשה זו הוא רשאי לנצל החל מחודש לפני מועד הלידה המשוער ועד חודש לאחר הלידה. בסעיף קטן זה "חייל" - למעט חיילת;
  ב) חייל או חיילת שהציגו צו בית משפט המאשר, כי אימץ ילד שגילו אינו עולה על עשר שנים זכאי לחופשה עקב אימוץ של שמונה ימים. חופשה זו רשאי לנצל החל מחודש לפני מועד תחילת האימוץ המתוכנן ועד חודש לאחר תחילת האימוץ;
ב(2)   במידה ושני ההורים המאמצים הינם חיילים, יוכל רק אחד מהם לנצל את החופשה עקב
 אימוץ, בהתאם לבחירתם.
3)  היעדרות משירות ביום הלידה (מיום תחילת הצירים ועד 24 שעות לאחר הלידה), ביום הברית או ביום זבד הבת תיחשב כיום חופשה על חשבון מכסת ימי החופשה עקב הלידה;
4)  החופשה עקב לידה תיזקף על חשבון חופשה מיוחדת.
ג.  חופשה עקב שמחה משפחתית
1)  חייל זכאי לחופשה של 24 שעות (זמני הנסיעה מהיחידה שבה משרת החייל לביתו, ומביתו ליחידה שבה הוא משרת - אינם נכללים בתקופה זו) כדי שיוכל להשתתף בשמחה משפחתית, אם בעל השמחה הוא קרוב מדרגה ראשונה של החייל או אחיינו.
2)         שמחה משפחתית לעניין זה היא אחת מהמפורטים להלן:
                                                         א)       טקס נישואים;
                                                          ב)       טקס ברית מילה או זבד הבת;
                                                          ג)        בר-מצווה או בת-מצווה;
3) מפקד החייל יוודא, כי החייל ישוחרר במועד סביר כדי לאפשר לו להתארגן לקראת השמחה, להגיע אליה בזמן ולהשתתף בה;
4) החופשה המשפחתית תיזקף על חשבון חופשתו השנתית של החייל. אם ניצל את מכסת הימים העומדת לרשותו באותה שנת פעילות, תחושב חופשתו על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שעומדת לרשותו בשנת הפעילות העוקבת. אם הוא בשנה האחרונה לשירותו, ולא עומדים לרשותו ימי חופשה - יוכל להגיש בקשה לחופשה מיוחדת, כמפורט בפקודה זו;
5) שלילת החופשה תהיה בסמכות מפקד בדרגת אל"ם, לפחות, רק אם קיימות נסיבות מבצעיות שמחייבות זאת.
ד.  חופשה בשל פציעה או מחלה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה
1)  מפקד היחידה (או קצין בדרגת סא"ל, לפחות, שהוסמך לכך מטעמו) רשאי לאשר חופשה שאורכה עד שבעה ימים לחייל שניצל את ימי החופשה העומדים לרשותו לפי סעיפי משנה ה עד ז לפי העניין. חופשה זו תאושר אם נפצע או חלה קרובו של החייל מדרגה ראשונה, ולדעת המפקד (בנסיבות המקרה, כגון חומרת הפציעה או המחלה) יש צורך ממשי בהימצאות החייל  בקרבת קרובו. ביחידות המערך הלוחם, תאושר הבקשה על ידי קצין בדרגת סרן או בתקן סרן, לפחות;
2) ניתן להאריך את החופשה שלוש פעמים נוספות, ובלבד שכל הארכה לא תעלה על שבעה ימים, ומשך כל ההארכות לא יעלה על 28 ימים. אם זקוק החייל להארכה נוספת, תאושר בקשתו על ידי מפקד בדרגת אל"ם, לפחות. משך ההארכה הנוספת לא יעלה על חודש. אם זקוק החייל לימי חופשה נוספים, יפעל כמפורט בסעיפים 44 עד 47 להלן;
3) חופשה זו לא תימנה על חשבון זכאות החייל לחופשות שלהן הוא זכאי על-פי פקודה זו.
ה.  חופשה עקב מחלת ילד
חייל שהוא הורה לילד, הנאלץ להישאר בביתו עקב מחלת ילדו, והמציא אישורים רפואיים מתאימים - זכאי לשמונה ימי חופשה, לכל היותר, בשנה קלנדארית על חשבון חופשה מיוחדת. האמור בסעיף זה יחול רק באחד משני המקרים המפורטים להלן:
1)         הילד בחזקתו הבלעדית של החייל;
2)         החייל הצהיר, כי הורהו האחר של הילד עובד ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד;
3)         בנוסף חייל שהוא הורה לילד, הנמצא בחזקתו, זכאי לחופשה בת שישים ימים, לכל היותר, בגין מחלה ממארת של ילדו.
ו.           חופשה עקב מחלת הורה
1)         חייל זכאי לחופשה של שישה ימים, לכל היותר, על חשבון חופשה מיוחדת, בגין מחלת הוריו;
2)         לעניין זה ייראה כחולה הורה בן 65 שנים, לפחות, שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום, כהגדרת מונח זה בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993;
3)  חייל יצרף לבקשת החופשה הצהרה שאף לא אחד מאחיו לא מימש את זכאותו מכוח סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993, וכי ההורה החולה אינו נמצא במוסד סיעודי. ההצהרה תיתמך באישור רפואי על מצב ההורה. קצין השלישות או קצין הניהול היחידתי יתייק את המסמך במעטפת המסמכים האישיים של החייל.
ז. חופשה עקב מחלת בן-זוג
1) חייל זכאי לחופשה של שישה ימים בשנה, לכל היותר, על חשבון חופשה מיוחדת, בגין מחלת בן זוגו;
2) לעניין זה ייראה כחולה בן זוג שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, כהגדרת מונח זה בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1988;
3) החייל יצרף לבקשת החופשה הצהרה הנתמכת באישור רפואי על מצב בן זוגו. קצין השלישות או קצין הניהול היחידתי יתייק את המסמך במעטפת המסמכים האישיים של החייל.
ח. חופשה עקב היריון של בת-זוג ועקב טיפולי פוריות
1) חייל זכאי לחופשה של שבעה ימים בשנה, לכל היותר, על חשבון חופשה מיוחדת בגין טיפולים או בשל בדיקות הקשורים להריון בת זוגו או בשל לידה של בת זוגו;
2) החייל יצרף לבקשת החופשה הצהרה הנתמכת באישור רפואי, על מצב בת זוגו. קצין השלישות או קצין הניהול היחידתי יתייק את המסמך במעטפת המסמכים האישיים של החייל;
3)  חייל (למעט חיילת) זכאי לחופשה של 12 ימים בשנה, וחיילת זכאית לחופשה של 16 ימים בשנה, על חשבון חופשה מיוחדת, בשל טיפולי פוריות, בין שהטיפולים דרושים בגין בעיה רפואית שממנה סובל החייל, ובין שהטיפולים דרושים בגין בעיה שממנה סובלת החיילת;
4) החייל יצרף לבקשת החופשה הצהרה הנתמכת באישור רפואי מהמוסד שבו מבוצעים הטיפולים, על טיפולי הפוריות המתוכננים.
ט.חופשת אבל
1) חייל זכאי לחופשת אבל של שמונה ימים, אם קרבת הנפטר לחייל מחייבת עפ"י המסורת ישיבת "שבעה". וכן אם הנפטר/ת הוא סביו או סבתו של החייל. בנוסף, זכאי החייל לחופשה של 24 שעות בימי האזכרה של קרובו מדרגה ראשונה (ביום השלושים וביום השנה למותו);
2) על אף האמור בסעיף קטן 1 לעיל, חייל ששייך לעדה הדרוזית יהיה זכאי לחופשת אבל על-פי הסעיפים המפורטים להלן:
 א)  אם קרבת הנפטר היא הורה, אח, בן או בת, בן או בת זוג, סבא או סבתא, נכד או נכדה, חתן, חותן – יהיה זכאי לחופשת אבל של שמונה ימים;
ב)   אם קרבת הנפטר היא דוד או דודה, דודן או דודנית, אחיין או אחיינית – יהיה זכאי חופשת אבל של שלושה ימים;
3)   חייל שהוא בן למשפחה שכולה, זכאי ליום חופשה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. יש לאפשר לחייל לצאת מהיחידה במועד שבו יוכל להגיע לביתו כשעתיים לפני תחילת טקסי יום הזיכרון, לכל המאוחר;
4) מפקד רשאי לאשר לחייל שאינו בן למשפחה שכולה המבקש להשתתף ביום הזיכרון באזכרה או בטקס זיכרון יום חופשה אם צורכי השירות מאפשרים זאת;
5) חופשת אבל לא תיחשב על חשבון זכאותו של החייל לחופשות שלהן הוא זכאי על-פי פקודה זו.
פרק ה  - חופשות לצורך לימוד למבחנים
31.  חייל החפץ להשלים לימודי תיכון, וחייל החפץ להיערך לקראת לימודים אקדמיים לאחר שחרורו משירות סדיר - זכאי לחופשת לימודים, משקיבל אישור בכתב ממפקדו, כמפורט להלן:
א. חייל זכאי לחופשה של ארבעה ימים לכל בחינה, כמפורט להלן: היומיים הראשונים מתוכם - על חשבון ימי החופשה השנתית העומדת לרשותו, והיומיים הנוספים - על חשבון מכסת ימי החופשה המיוחדת שלהם הוא זכאי, להיערכות לקראת בחינת בגרות, בחינה פסיכומטרית ובחינות קבלה נוספות למוסדות להשכלה גבוהה.
ב.  ניתן לפצל את ימי החופשה הנזכרים בסעיף משנה א לעיל למספר תקופות, ובלבד שינוצלו בפרק-זמן שלא יעלה על עשרה ימים לפני מועד הבחינה.
ג.  יום הבחינה ייחשב כיום חופשה, אם לא ביצע החייל פעילות שמשכה חמש שעות, לפחות, באותו יום.
ד.  הזכות לחופשה לפי פרק זה תינתן לחייל כדי שייערך לשתי בחינות בשנה לכל היותר, כאמור בסעיף משנה א לעיל, בכל אחת משנות שירותו.
ה. על אף האמור בסעיף משנה ד לעיל, במהלך שנת שירות החובה האחרונה רשאי מפקד בדרגת סא"ל ומעלה (או קצין במינוי סרן ומעלה, לפחות, שהוסמך לכך מטעמו) לאשר לחייל לצאת לחופשה כדי להיערך לשלוש בחינות, כמפורט בסעיף משנה א לעיל.
ו.  אישור לחופשת לימודים שנתן מפקד החייל, יהיה תקף גם אם החייל עבר ליחידה אחרת, אך ניתן לבטל את האישור אם יצא החייל לקורס צבאי.
ז.  הוראות סעיף זה לא יחולו על חיילים הנמצאים בטירונות כלל-צה"לית, בקורסי הכשרת יסוד כהגדרתה בפ"מ 31.1001 ועל חיילים המוצבים באחד ממאגרי מיטב.
32.  חייל עתודאי הנבחן לבחינות הסמכה למקצוע שבו הוא משרת, זכאי לחופשה מיוחדת, בהתאם להוראות פקודה זו, באישור ראש הגוף המקצועי המתאים לכך או סגנו.
33. חייל המשרת ביחידה ברמת פעילות א ומעלה, זכאי בשנת שירותו האחרונה לחופשה של יומיים, נוסף על החופשות שלהן הוא זכאי לפי פקודה זו. חופשה זו נועדה כדי להתארגן טרם שחרורו מצה"ל, לקראת השלמת לימודי תיכון והתחלת לימודיים אקדמיים.
פרק ו  - חופשה מיוחדת מסיבות כלכליות, סוציאליות או מטעמים אישיים אחרים
34. חייל רשאי לבקש חופשה מיוחדת מסיבות כלכליות או סוציאליות או מטעמים אישיים אחרים, שאינם מצוינים בפקודה זו.       
הגורם המוסמך לאשר חופשה מיוחדת מטעמים אלו (להלן בפרק זה: "הגורם המוסמך") הוא כמפורט להלן:
א. בקשה לחופשה מיוחדת של 14 ימים, לכל היותר - מפקד שדרגתו רס"ן, לפחות.
ב. בקשה לחופשה מיוחדת של 15 ימים, לפחות - מפקד שדרגתו סא"ל, לפחות.
ג.  בקשה לחופשה מיוחדת לגבי חיילים הנמצאים בטירונות כלל-צה"לית, בקורסי הכשרה ראשונית וחיילים המוצבים באחד ממאגרי מיטב-רע"ן תגבורת סדיר במיטב.
35. מפקדו של חייל שבקשתו לחופשה מיוחדת אושרה, אחראי להוציאו לחופשה במועד שאושר, ולכל המאוחר בתוך חודש ימים מיום מתן האישור.  
פרק ז – חופשה מיוחדת
36. חופשה מיוחדת תינתן לחייל המעוניין לצאת לחופשה משפחתית, כאמור בסעיף 30, סעיפי משנה א עד ג וה עד ח, לחייל המעוניין לצאת לחופשת לימודים, כאמור בסעיפים  31 ו- 32, ולחייל המעוניין לצאת לחופשה מטעמים סוציאליים כלכליים, או מטעמים אישיים אחרים, כאמור בסעיף 34,  והכל על-פי התנאים הקבועים בסעיפים אלו.     
37. סך ימי החופשה מיוחדת אותם יקבל חייל לא יעלה על 30 יום בשנה, אלא במקרים חריגים ובאישור אמ"ש-רמ"ח מופ"ת. למען הסר ספק, במניין ימי החופשה המיוחדת יבואו גם ימי שישי ושבת וחג. חייל המעוניין בחופשה שמשכה ארוך מ- 30 ימים, יוכל לבקש דחיית שירות על-פי פ"מ 35.0809.
38.  חייל המעוניין בחופשה מיוחדת, יהיה רשאי לקבל חופשה כאמור, אף אם לא ניצל את כל ימי החופשה השנתית העומדים לרשותו באותה עת.
39.  על אף האמור בסעיף 38, אם אושרה לחייל חופשה מיוחדת מטעמים סוציאליים, כלכליים ומטעמים אישיים אחרים, כאמור בסעיף 34 לעיל, ינוכו לו חמישה ימי חופשה שנתית, ממכסת ימי החופשה לה הוא זכאי באותה שנה. למען הסר ספק, אם נותרו לחייל פחות מחמישה ימי חופשה שנתית באותה שנה, תנוכה לו יתרת ימי חופשתו באותה השנה בלבד. 
40. עבור חלקי שנה, יהיה החייל זכאי לחופשה מיוחדת באופן יחסי, בהתאם למספר ימי השירות התקין, ששירת באותה שנת פעילות ובהתאם לרמת הפעילות, לפי הנוסחה שלהלן:
      מספר הימים שבהם שירת                                                            
      שירות תקין באותה שנה                           X                     30
                  365
התוצאה תעוגל כלפי מעלה.
41.  הוראות לעניין יציאה לחו"ל בחופשה מיוחדת מפורטות בפ"מ 31.0701. הוראות לעניין יציאה לחו"ל של חיילים בודדים מפורטות בפ"מ 35.0808.
42.  לפי חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח-1988, חוקי השיקום חלים לגבי חייל בחופשה ב- 14 הימים הראשונים של חופשתו, כמפורט בחוק.
43.  אושרה לחייל חופשה מיוחדת לתקופה שאינה עולה על 14 יום, לא תאושר לו חופשה מיוחדת נוספת, אלא אם כן עבר חודש מיום סיום החופשה המיוחדת הראשונה, זולת אם אישר את החופשה השנייה מפקד בדרגת אל"ם, לפחות.
פרק ח  - חופשת שחרור
44.  שלושה חודשים, לפחות, לפני תום שירותו, יוודא המפקד שהחייל ינצל לפני שחרורו את יתרת ימי החופשה השנתית הרגילה והצבורה המגיעים לו. אם לא, ידאג המפקד שעד שיחררו של החייל, ינצל את יתרת הימים העומדים לזכותו.
45.  חופשת השחרור נועדה לאפשר לחייל תקופת התארגנות נאותה לקראת שחרורו מצה"ל. ימי חופשת השחרור יהיו על חשבון יתרת החופשה השנתית של החייל ובימי חופשה נוספים כמפורט להלן:
 א.    חייל כאמור בסעיף 3, סעיף משנה א לעיל, יהיה זכאי לנצל חופשה רגילה על חשבון ימי החופשה השנתית, כחופשת שחרור בסמוך למועד שחרורו.
ב.   בנוסף לאמור בסעיף קטן 1, חייל ששירת ברמת פעילות א ומעלה וחייל הזכאי לתעודת לוחם (כמפורט בהק"א 30-07-01) יהיו זכאים ל- שבעה ימי חופשה נוספים, שלא על חשבון ימי חופשה שנתית, (ובכללם ימי שישי שבת וחג) אותם יוכל לנצל כחופשת שחרור;       
לעניין זה יראו חייל כמי ששירת ברמת פעילות א ומעלה, אם זוכה ברמת פעילות א ומעלה ב- 12 חודשי השירות התקין האחרונים לשירותו. היה שחייל כאמור שירת פחות מ- 12 חודשי השירות התקין האחרונים לשירותו בתפקיד המזכה ברמת פעילות א ומעלה, יהיה זכאי לימי חופשה נוספים באופן יחסי לימי השירות התקין ששירת ברמת פעילות א ומעלה, על-פי הנוסחה המפורטת להלן: 


           
 
7
(חופשת שחרור מלאה)
 
מספר הימים בהם שירת שירות תקין באותה רמת פעילות
365
   
X
 
 
 התוצאה תעוגל כלפי מעלה.
חייל כאמור בסעיף 3, סעיף משנה ב לעיל, יהיה זכאי לחופשת שחרור על חשבון יתרת ימי החופשה השנתית.
 ג.    מפקד בדרגת אל"ם, לפחות, רשאי לאשר, מסיבות מבצעיות חריגות, ביטול או קיצור של חופשת שחרור, למעט ימי החופשה שעל חשבון חופשתו השנתית והצבורה של החייל.
 ד. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מזכאותו של חייל לנצל את יתר ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי בסמוך למועד שחרורו, ובכפוף לתנאים הקבועים בפקודה זו.
פרק ט - הוראות נוספות

הארכת חופשה על ידי קצין העיר

46. חייל שבתום חופשתו המיוחדת או המשפחתית זקוק מטעמים אישיים להארכת חופשה, יחזור ליחידתו ויבקש את הארכתה ממפקדו. אם מפאת ריחוק יחידתו לא תהיה חזרת החייל מעשית, יפנה החייל לקצין העיר הקרוב למקום מגוריו.
47 אם שוכנע קצין העיר לאחר חקירה, כי אמנם יש הכרח להאריך את החופשה, וכי אין באפשרות החייל להגיע פיזית ליחידתו כאמור בסעיף 46 לעיל, מוסמך קצין העיר לאשר את הארכת החופשה בשלושה ימים, לכל היותר, ובמקרה של אבל - לשמונה ימים, לכל היותר. קצין העיר יודיע ליחידת החייל על הארכת החופשה.
48. הוראות סעיפים 46 ו- 47 לעיל, לא תחולנה על הארכת חופשה לכלוא שקיבל חופשה מיוחדת או היתר מיוחד לשהות מחוץ למתקן כליאה, לפי תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987 או לפי הפ"ע 5.0503. במקרה זה יבהיר קצין העיר, כי על הכלוא לחזור למתקן הכליאה.
49. החופשה תחושב על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית העומדת לזכות החייל, למעט במקרים שלגביהם נקבע בפקודה זו, כי לא יבואו על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית.

יתרת חופשה משירות חובה

50. חיילים בשירות קבע שלהם נותרה יתרת חופשה משירות חובה, ינצלו אותה כמפורט בפ"מ 36.0401.

היתר עבודה פרטית

51.חייל יהיה רשאי לעבוד בעבודה פרטית במהלך חופשתו, רק אם קיבל היתר לכך לפי פ"מ 33.0115.

חייל בודד

52. נוסף על האמור בפקודה זו, חייל המוכר כחייל בודד יהיה זכאי לחופשות בהתאם לפ"מ 35.0808.

דור מעבר

53. חייל שיצא לחופשה "רגילה" מיום ה- 1 בינואר 2007 ועד ליום פרסום הפקודה, יופחתו ימי החופשה הרגילה שניצל (לא כולל ימי שישי, שבת וחג) ממכסת ימי החופשה השנתית שלה הוא זכאי בשנת הפעילות 2007.
54.        חייל שצבר "חופשה רגילה" שהגיעה לו בשנת הפעילות הקודמת, על-פי תנאי הצבירה כפי שפורטו בפקודה טרם עדכונה, יתווסף מספר הימים הצבורים (לא כולל ימי שישי, שבת וחג) למכסת ימי החופשה שהחייל זכאי להם על-פי פקודה זו.

חריגים

55.   אמ"ש-רמ"ח מופ"ת רשאי לאשר בקשות לחופשה של חייל במקרים מיוחדים וחריגים, שלא בהתאם להוראות פקודה זו.
פרק י - הוראות לשעת חירום
56.        הוראות פרק זה ייכנסו לתוקף אם החליט ראש אמ"ש לאחר שנועץ בראש אמ"ץ בהודעה שתפורסם על ידו בכל יחידות הצבא, כי קיים מצב מיוחד המחייב כניסתן לתוקף של הוראות פרק זה (להלן: "מצב מיוחד"). ניתנה הוראה כאמור, יהיו הוראות פרק זה בתוקף עד שיודיע ראש אמ"ש, לאחר שנועץ בראש אמ"ץ, בהודעה שתפורסם על ידו באופן דומה, כי חדל המצב המיוחד להתקיים.
57.  הודעת ר' אמ"ש על מצב מיוחד יכול שתחול על חיילים מסוימים, או על סוג יחידות מסוים, באופן מלא או חלקי, והכול כפי שיתחייב בנסיבות העניין.
58. בתקופת מצב מיוחד, לא יחולו הוראותיה האחרות של פקודה זו, יופסקו חופשות של חיילים שהחלו לנצלן, לא יאושרו בקשות לחופשת חייל ולא ינוצלו ימי חופשה שלהם הוא זכאי, אלא אם קבע ר' אמ"ש אחרת, ולפי הוראות פרק זה. זכות החייל לחופשה לפי הוראות פרקים אחרים של פקודה זו תישמר, והוא יהיה רשאי לנצלה לאחר שהודיע ראש אמ"ש על סיום המצב המיוחד.
59.  בתקופה שבה עומדות הוראות פרק זה בתוקף, יאושרו חופשות לחייל במקרים הבאים ולתקופות המצוינות. האמור במסגרת פרק ד לפקודה זו, יחול על האמור בפרק זה, בשינויים המחייבים:
א.         חופשת נישואים - חמישה ימים.
ב.         חופשה עקב לידה - חמישה ימים.
ג.          חופשת אבל לקרוב מדרגה ראשונה - שמונה ימים.
ד.          חופשה מיוחדת - 14 ימים.
60.        על אף האמור בסעיף 59 לעיל, רשאי מפקד בתקן סא"ל, לפחות, לצמצם את תקופת חופשת הנישואים והחופשה עקב לידה לתקופה קצרה מחמישה ימים, אם צרכים מבצעיים יחייבו זאת.

חזור לפקודות חשובות
כץ ושות' עורכי דין
ההסתדרות 19 (בית ההסתדרות) פתח תקווה
טלפון: 072-2555200
פקס: 072-2555201
Google+
האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות